Your cart is empty!
Over 3000 Kč free shipping

Reviews


Pravěký dravec znovu ožívá. Vesta Fenix Protector Raptor

Každý bojový konflikt se vyznačuje nejen novou výzbrojí a taktikou, ale také výstrojí a stupněm ochrany jednotlivce. V současné době ochrana jednotlivce neustále balancuje na pomezí dvou protikladů – mobilita vojáka a jeho „neprůstřelnost“. Aktuální, a podle mě více než rozumnou formou kompromisu mezi těmito protiklady, jsou kompaktní nosiče plátů s možností vložení dodatečné protistřepinové ochrany,…

Recenze sumek Fenix Protector UFG: Zahalené sevření

Je to jedna ze standardních a věčných otázek každého vojáka. Kam mám sakra dát zásobníky? Jakou sumku si vybrat? Kdyby byla jen jedna sumka, je po problému. Jenže možností volby je hrozně moc. Každá sumka se hodí na trochu jiný druh práce, každému vyhovuje něco jiného. A pokud chcete něco univerzálního, co by splňovalo vaše…

Beware, Demon comes: Review of Fenix Protector plates

For some time, tactical equipment has been pushing for minimalism. Most likely, this is reflected in the segment of tactical ballistic vests and plate carriers, respectively. This trend is not just a fashion fad …

The prehistoric predator is alive again. Fenix Protector Raptor vest

Each combat conflict is characterized not only by new weaponry and tactics, but also by the equipment and the degree of protection of the individual. At present, the protection of an individual constantly balances the boundaries of two opposites – the soldier’s mobility and his …

Review of Fenix Protector UFG: Closed grip

It is one of the standard and eternal questions of every soldier. Where the hell do I put the trays? What chocolate to choose? If there was only one squirrel, there is a problem. But the choice is too much. Every summ …

total 5